Omgaan met mensen met psychische beperking

In de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden, het begeleiden van kwetsbare mensen, komen uw medewerkers regelmatig in aanraking met mensen met psychische stoornissen. Het is over het algemeen niet eenvoudig een dergelijke stoornis te herkennen en het is nog minder makkelijk om hiermee zodanig om te gaan dat men in staat is om effectief te communiceren. Om uw medewerkers hiertoe de benodigde kennis en vaardigheden aan te reiken, verzorgt ID College Werkt de training omgaan met mensen met psychische beperkingen.

Trainingsaanbod
De training bestaat gedeeltelijk uit cognitieve kennisoverdracht, maar heeft voornamelijk een praktische insteek, waarbij de deelnemers onder begeleiding van de trainer rollenspellen spelen met een acteur. Daarnaast zal er gewerkt worden met een ervaringsdeskundige die opgeleid is tot gastdocent met als doel inzicht te geven in de belevingswereld en te laten ervaren wat de mogelijkheden zijn op het gebied van herstel. Centraal staat het verstrekken van informatie over psychiatrische ziektebeelden en het leren omgaan met ‘moeilijk’ gedrag, zowel op cognitief niveau als op sociaal (relationeel) niveau. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan diverse psychische stoornissen.

Programma

Doel van deze training is om inzicht en kennis te vergoten in de problematiek van mensen met een psychische beperking in relatie tot werken en handvatten te bieden in de omgang met mensen met een psychische beperking zodat de samenwerking wordt geoptimaliseerd.

Investering in tijd
De training is opgebouwd uit drie bijeenkomsten van een dagdeel. De derde bijeenkomst is een terugkomdagdeel waarin het effect van het geleerde centraal staat. Geadviseerd wordt om tussen dag één en twee een interval te hanteren van maximaal drie weken. Het terugkomdagdeel vindt plaats na een maand na de tweede bijeenkomst.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • persoonlijkheidsstoornissen (bijvoorbeeld borderline);
 • psychotische stoornissen (bijvoorbeeld schizofrenie);
 • stoornissen in het autistisch spectrum ( ADHD);
 • angststoornissen;
 • stemmingsstoornissen (bijvoorbeeld bipolaire stoornis en depressiviteit);
 • agressie.

Vervolgens wordt ingegaan op vragen als:

 • wat is eigenlijk (ab-)normaal;
 • hoe een psychische stoornis te herkennen;
 • hoe om te gaan met mensen met een psychische stoornis;
 • wat zijn de ‘do’s en don’ts’ bij het omgaan met mensen met psychische stoornissen;
 • hoe agressie te voorkomen;
 • hoe reële doelstellingen in het kader van de uitstroom/inburgering bij klanten met een psychische stoornis te bepalen?

Plan van aanpak

 1. Planning en locatie wordt vooraf met opdrachtgever besproken
 2. Voorafgaand aan de training vindt er een doelstellend driegesprek met de opdrachtgever, de uitvoerend trainer en accountmanager van ID College Werkt plaats.
 3. De training wordt begeleidt door een ervaren trainer en coach met specifieke expertise in het werken met deze doelgroep.
 4. De training wordt door de deelnemer zowel mondeling als schriftelijk geëvalueerd. De bevindingen worden in een evaluatiegesprek besproken.

Resultaat

Meer inzicht in psychische beperkingen en effecten van medicatie resulteert in:

 • een grotere effectiviteit in de omgang met elkaar;
 • minder conflicten;
 • een veiliger gevoel;
 • (nog) meer plezier in het werk.

Na afronding van de training ontvangt de deelnemer, op basis van aanwezigheid en resultaat, een bewijs van deelname van ID College Werkt.

Kosten

Investering in geld
Gezien de intensiviteit van de training en de doelgroep is het wenselijk om een groepsgrootte te hanteren van 12 deelnemers per groep. Uitgaande hiervan, kunnen wij u deze training op uw eigen locatie aanbieden voor  € 175,- per deelnemer. Wilt u gebruik maken van de faciliteiten van ID College, dan is de prijs € 190,-. Uiteraard is het mogelijk ook het programma aan te passen op uw specifieke wensen. Graag gaan wij hierover met u in gesprek.

Datum en locaties

 • Startdatum in overleg met de groep In overleg

Docenten

De training wordt begeleid door een ervaren en gecertificeerde trainer/coach met achtergrond uit het werkveld. De trainer onderhoudt regelmatig contact met de opdrachtgever voor het plannen van de activiteiten en zal daar waar nodig gezamenlijk voorbereiding en uitvoering afstemmen.

Meer weten of direct uw medewerkers aanmelden? Neem contact op met: 
Margot Röst, accountmanager Gezondheidszorg ID College Werkt
mrost@idcollege.nl of op 06 14 67 56 36

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie