BBL Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (kinderopvang)

Het werkveld kinderopvang is in beweging; er wordt steeds meer samengewerkt met andere disciplines, zoals het onderwijs, jeugdzorg en welzijn. Er ontstaan kindvoorzieningen, waarbinnen toenemende aandacht is voor pedagogische kwaliteit.

Naast de (professionele) aandacht voor kinderen en het aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten, heeft de kinderopvang ook te maken met een grote diversiteit in haar doelgroep. Kinderen met en zonder lichamelijke beperking, maar ook kinderen met ‘onzichtbare’ beperkingen maken deel uit van de groep, waarbij behoeften ontstaan aan specifieke begeleiding.

Deze ontwikkeling in de sector vraagt meer van uw medewerkers, bijvoorbeeld dat zij hun weg kennen in de begeleiding en de gesprekken met kinderen, ouders en collega-professionals. Het opstellen van een begeleidingsplan of een specifiek activiteitenplan hoort daar ook bij.

Programma

Vanaf 1 december kunnen uw medewerkers met een diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3, zich bij ons inschrijven voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL-opleiding) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (kinderopvang) niveau 4. Deze opleiding voldoet aan de eisen van het kwalificatiedossier Pedagogisch Werk.

De opleiding start in februari 2017. In anderhalf jaar worden medewerkers opgeleid tot niveau 4, waardoor zij breder inzetbaar zijn in het werken met kinderen. In de BBL-opleiding gaan medewerkers één dag per week naar school en de rest van de week zijn ze aan het werk in de beroepspraktijk.

Gespecialiseerde pedagogische medewerkers beschikken, naast de basisvaardigheden in het werken met kinderen, ook over specifieke vaardigheden op het gebied van observeren, signaleren, rapporteren en houding. Belangrijk hierbij is een ondersteunende, stimulerende en toezichthoudende leer- en werkomgeving. Daarnaast zijn ook groep overstijgende- en coördinerende vaardigheden van belang.

Toelatingseisen

  • In bezit van het diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3
  • Werkzaam in de kinderopvang
  • Aantal werkzame uren: BSO 12 uur per week en KDV 20 uur per week 

Kosten

Iedere student die op 1 augustus van het eerste schooljaar 18 jaar of ouder is en een BBL-opleiding volgt, betaalt cursusgeld aan ID College. In het schooljaar 2016-2017 bedraagt het cursusgeld voor een niveau 3- of 4-opleiding € 573,00.

Voor werkgevers is een subsidieregeling beschikbaar. Deze regeling voorziet in de begeleidingskosten van de student en is te vinden op: https://www.praktijkleren-online.nl/subsidieregeling-praktijkleren

Datum en locaties

  • 3 februari 2017 Alphen aan den Rijn

Docenten

Aanmelden en intake
Werkgevers kunnen vanaf 1 december plekken reserveren voor hun medewerkers via Pauline Visser. Voor de start van de opleiding vindt er een intakegesprek met de medewerker plaats, waarna de definitieve inschrijving volgt.

Startdatum en locatie

  • Vrijdag 3 februari 2017 van 9.00 uur tot 17.00 uur
  • ID College, Ambonstraat 1, 2405 EN Alphen aan den Rijn

Studiedag en duur

  • Iedere vrijdag een dag naar school
  • Voor de duur van 1,5 jaar

Resultaat
Diploma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4.

Voor meer informatie of het reserveren van plekken voor februari 2017, kunt u contact opnemen met:
Pauline Visser, accountmanager Welzijn ID College Werkt
06 - 10 52 08 07 of via de mail pvisser@idcollege.nl.