Onderwijsmodel

Onderwijsmodel / Flex-ID

Ons onderwijsmodel Flex-ID geeft een student de ruimte om daadwerkelijk keuzes te maken. Zo leren wij hem een vak dat past bij zijn karakter, ambities en mogelijkheden. Maar we zorgen ook dat hij sterker wordt, zelfstandiger, meer bewust van zijn kracht.

In Flex-ID richten we alle onderwijsactiviteiten op de taken die een student in zijn beroep moet verrichten. Daardoor leert hij de kennis en vaardigheden die hij nodig heeft om een goede vakkracht te worden. Toch gaat Flex-ID verder. Wij zorgen dat een student ook volwaardig mee kan draaien in de maatschappij en door kan stromen naar het hbo.

Vijf pijlers Flex-ID

Wij hebben een onderwijsmodel dat helemaal gericht is op het ontwikkelen van de talenten van een student: Flex-ID. Flex-ID heeft vijf kenmerken.

Persoonlijk intakegesprek
Iedere student krijgt een persoonlijk intakegesprek. Hierin onderzoeken we wat hij kan, weet en wil. We nemen testen af en bespreken zijn interesses en plannen. Samen met de student zoeken we naar een opleiding die helemaal past bij zijn talenten en drijfveren.

Vaste studieloopbaanbegeleider
Elke student heeft een vaste studieloopbaanbegeleider die hem helpt bij het plannen van zijn studie, beroepspraktijkvorming en examens. Deze begeleider bespreekt minimaal vier keer per jaar de voortgang van zijn opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Twee keer per jaar geeft hij de student een bindend studieadvies. Alle gesprekken legt hij vast in een digitaal voortgangsdossier, zodat we de ontwikkeling van de student goed kunnen volgen. Bij belemmeringen zoeken we samen met de student naar een oplossing. Wij zorgen dat de student zijn studie met succes kan volgen.

Praktijk staat centraal
De praktijk staat centraal in het onderwijs. De student krijgt authentieke leeractiviteiten waarin hij intensief bezig is met de beroepspraktijk. Deze opdrachten kan hij binnen de school uitvoeren, maar ook in een bedrijf of instelling. Rondom deze authentieke leeractiviteiten groeperen we kennisgerichte cursussen en vaardigheidsgerichte trainingen. De kennis en vaardigheden die een student hierin opdoet, kan hij meteen toepassen in de authentieke leeractiviteiten. Zo leert hij zijn toekomstige beroep goed kennen.

Ruimte om keuzes te maken
Flex-ID geeft een student de ruimte om keuzes te maken. Hij kan keuzeblokken kiezen, extra beroepspraktijkvorming doen, in het buitenland beroepspraktijkvorming doen. Ook kan hij verbreden, verdiepen, versnellen en vertragen. Zo leert hij de kennis en vaardigheden die passen bij zijn karakter, ambities en mogelijkheden.

Veel structuur en begeleiding
In Flex-ID geven we een student veel structuur en begeleiding. Omdat hij daar behoefte aan heeft. Maar vooral omdat dit hem houvast, zekerheid en duidelijkheid biedt. We verdelen het jaar in vier periodes van tien weken. Elke dag kent vaste studieblokken van drie klokuren. Zo weet de student waar hij aan toe is. Dat geeft hem de vrijheid om keuzes te maken.

Onderwijsontwerp

We hebben Flex-ID gebouwd volgens de principes van het 4C/ID model. In de praktijk betekent dit dat ons onderwijs is opgebouwd uit authentieke leeractiviteiten (ALA’s), kennisgerichte cursussen en vaardigheidsgerichte trainingen.

In elke ALA werkt de student aan een situatie uit de beroepspraktijk. Een ALA kan bijvoorbeeld een demonstratie, een casus of een simulatieopdracht zijn. De ALA voeren de studenten uit op school, in de BPV of in een andere realistische of reële omgeving.

De ALA’s worden omringd door één of meerdere cursussen en trainingen. Hierin leren de studenten de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om de ALA met succes te kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft de docent begeleidingsinformatie (Just-in-time-information: JIT) tot zijn beschikking.

In een taakklasse zitten meerdere ALA’s met dezelfde moeilijkheidsgraad. De eerste ALA in de taakklasse voert de student met veel sturing en begeleiding door de docent uit; daarna neemt de sturing en begeleiding af en moet de student steeds meer zelfstandig werken.

Een volledige opleiding bestaat uit meerdere taakklassen. De taakklassen hebben een oplopende moeilijkheidsgraad. De taakklasse op het hoogste complexititeitsniveau komt overeen met het niveau van de beginnende beroepsbeoefenaar. Na afsluiting van deze laatste taakklasse ontvangt de student zijn diploma.

Onderwijslogistiek

Om Flex-ID mogelijk te maken hebben we duidelijke kaders en spelregels vastgesteld voor alle belangrijke bedrijfsprocessen. Deze afspraken hebben we vormgegeven volgens de principes van het Triple A-referentiekader. Per proces hebben we  beschreven welke stappen  we moeten doorlopen, welke medewerkers bij welke stappen betrokken zijn, welke rol zij vervullen en welke resultaten (prestatie-indicatoren) we willen behalen. Deze afspraken geven richting en structuur. Bovendien maken de spelregels duidelijk wat we van anderen kunnen verwachten. 

Keuzedelen

Je hebt iets in je opleiding te kiezen!

Je volgt in je opleiding een groot aantal beroepsgerichte vakken die je voorbereiden op een baan. Ook krijg je een aantal algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Deze vakken horen allemaal bij je opleiding. Naast deze vakken, heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je een deel van je opleiding zelf in vullen. Je kunt keuzedelen volgen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen! 

Meer over keuzedelen

Méér dan mbo
Vanaf 1 september gaan ID College en ROC Leiden samen verder als mboRijnland.
Meer informatie